O nas

Start

Ogłoszenia

Kontakt

Statut ośrodka

Akty prawne

Struktura organizacyjna

Przetargi

Stowarzyszenia

Otwarte drzwi

Grupy wsparcia

Niezapominajka

Tęcza

Stokrotki

Niepełnosprawni

Klub Integracji Społecznej

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Pomoc

Świadczenia społeczne

Usługi opiekuńcze

Zespół wsparcia pracy socjalnej

Dodatek mieszkaniowy
Dodatek energetyczny

Świadczenia rodzinne

Fundusz alimentacyjny

Dokumenty do pobrania


 

 

!!! UWAGA !!!

NASTĄPIŁA ZMIANA ADRESU POCZTOWEGO E-MAIL

NOWY ADRES POCZTY TO: mops@darlowo.pl

Aktualności


01.06.2015

Wydawanie skierowań uprawniających do odbioru żywności w PKPS wydaje pracownik socjalny (wg rejonu) MOPS w Darłowie codziennie, oprócz śród w godzinach od 8:00 – 11:00


24.03.2015

DODATKOWA WYPŁATA ZA MIESIĄC MARZEC 2015 R.
BĘDZIE WYPŁACANA W DNIU 01.04.2015 R.
PO WCZEŚNIEJSZYM ODEBRANIU DECYZJI Z MOPS.


17.02.2015

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie informuje, iż jest możliwość otrzymania pomocy w postaci Jabłek. W związku z tym, zaprasza osoby chętne, korzystające z pomocy Ośrodka o zapisywanie się do pracowników socjalnych. Telefon kontaktowy 943146776


16.02.2015

Informujemy iż w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie uruchomiono dyżury radcy prawnego oraz psychologa dla osób potrzebujących pomoc z terenu powiatu sławieńskiego. Z bezpłatnych porad może skorzystać każdy mieszkaniec powiatu bez względu na sytuacje materialną.

<<Szczegóły ogłoszenia - terminy przyjęć>>


13.01.2014

MOPS W DARŁOWIE POSZUKUJE RODZIN WSPIERAJĄCYCH

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadziła szereg nowych rozwiązań w zakresie pomocy rodzinie. Taką nową formą pomocy dla rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci oprócz instytucji asystenta rodziny są tzw. rodziny wspierające, które przy współpracy z asystentem rodziny pomagają w przezwyciężeniu tych problemów.

W naszym najbliższym otoczeniu możemy na pewno znaleźć rodziny, które potrzebują pomocy i wsparcia innych. Obecnie taka forma pomocy została uregulowana prawnie, w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Funkcję rodziny wspierającej może pełnić rodzina z szeroko rozumianego otoczenia dziecka.

MOPS w Darłowie poszukuje rodzin, które chciałyby pomóc innym w znalezieniu rozwiązań trudnych sytuacji.

Rodziny chętne do pełnienia funkcji rodziny wspierającej mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie . Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kierownika Ośrodka (na podstawie wywiadu przeprowadzonego przez pracownika socjalnego) z rodziną wspierającą podpisana zostanie umowa, na podstawie której rodzina wspierająca uprawniona będzie do zwrotu kosztów związanych z udzielaniem wsparcia.

Problemy opiekuńczo-wychowawcze najczęściej związane są z brakiem odpowiednich wzorów wśród najbliższych. Dzięki współpracy z rodziną wspierającą osoby takie mają możliwość poznania innego, pozytywnego sposobu funkcjonowania. Współpraca między rodzinami daje możliwość dzielenia się doświadczeniem i wskazywania praktycznych metod rozwiązywania problemów.

Zadaniem rodziny wspierającej nie jest wyręczanie, lecz aktywna pomoc w przezwyciężeniu trudnych sytuacji w rodzinie wspieranej. Formy takiej pomocy mogą być bardzo różne, uzależnione są od współpracy między zainteresowanymi rodzinami i zależą od ich inwencji i potrzeb. Dotyczyć one mogą doradztwa w stosowaniu określonych metod wychowywania dzieci, organizacji czasu rodziny, racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami itp.


13.01.2015

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie przyjmuje zgłoszenia      kandydatów na opiekunów prawnych.

Na podstawie art. 3 ust. 5 lit. j ustawy z dnia 17 maja 1990r. o podziale zadań i kompetencji określonych w ustawach szczególnych pomiędzy organy gminy a organy administracji rządowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990r. Nr 34, poz. 198 z późniejszymi zmianami),
w związku z art. 149 § 3 oraz art. 175 ustawy z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny
i opiekuńczy (Dz. U. z 1964r. Nr 9, poz. 59 z późniejszymi zmianami)

Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie

podaje do wiadomości, iż przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez Sąd Rejonowy w Koszalinie dla osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych.

Zakres podstawowych zadań :

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Opiekun nie sprawuje usług opiekuńczych. Usługi obejmujące pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę, pielęgnację i zapewnienie kontaktu z otoczeniem sprawują opiekunki domowe.
Zgodnie z art. 162 § 1. Ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej.

Wymagania warunkujące dopuszczenia do udziału w naborze :

 • biegła znajomość języka polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niepozbawienie władzy rodzicielskiej,
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
 • niekaralność za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wyrażenie zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.


Opieki lub kurateli nie może sprawować osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.


Wymagane dokumenty :

1.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.

2.     Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie określone w wymaganiach warunkujących dopuszczenie do udziału w naborze na opiekuna prawnego lub kuratora.

3.     Oświadczenie o biegłej znajomości języka polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich, niepozbawieniu władzy rodzicielskiej.

4.     Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.


Zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów przyjmuje:


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie,
ul. O. D. Tynieckiego 20 pok. 12, tel.(94) 314-67-76.


01.12.2014

Informacja dot. wydawania żywności w grudniu 2014 r

W grudniu 2014 r rozpoczyna się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Program ten będzie polegał na dostarczaniu najuboższym osobom i rodzinom pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Pomoc powyższa realizowana będzie przez wybrane 4 organizacje - Caritas Polska, Polski czerwony Krzyż, Federacja Polskich Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Z powyższej pomocy mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej tj.

 • w przypadku osób samotnie gospodarujących- 813,00 zł ,
 • w przypadku osób w rodzinie 684,00 zł dla osoby w rodzinie

Pomoc żywnościowa w grudniu 2014 r będzie realizowane w formie paczek żywnościowych . Każda paczka będzie zawierała 5 grup art. spożywczych tj:

 • makaron świderki- 3 opakowania jednostkowe,
 • mielonka wieprzowa- 2 opakowania jednostkowe,
 • cukier biały- 2 opakowania jednostkowe,
 • olej rzepakowy- 1 opakowanie jednostkowe,
 • mleko UHT - 2 opakowania jednostkowe

Minimalny limit pomocy żywnościowej to 1 paczka na osobę.

W grudniu 2014 r wydawanie paczek żywnościowych na terenie Darłowa będzie prowadził Polski Komitet Pomocy Społecznej przy ul. Wieniawskiego 13A na podstawie skierowań wydawanych przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.

Skierowania uprawniające do odbioru paczek żywnościowych będą wydawane w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej w Darłowie codziennie, oprócz śród w godzinach od 8,00-11,00.

Dokładny termin wydawania paczek przez PKPS zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej MOPS, na tablicy ogłoszeń MOPS oraz w PKPS-ie.


Waldemar Wieczorek
Kierownik MOPS w Darłowie


27.10.2014 Informujemy, iż w dziale ogłoszenia publikujemy projekt Strategię Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych

<<Załącznik 1>>


17.10.2014

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - PAMIĘTAJ! Możesz otrzymać bezpłatną pomoc

<<czytaj więcej>>


11.07.2014

To już kolejna, VII edycja projektu systemowego pod nazwą „ Szansa na rozwój”, realizowana przez nasz Ośrodek wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie oraz partnerami z Powiatu Sławnieńskiego.

 Celem naszych działań, skierowanych do mieszkańców Miasta Darłowo, osób bezrobotnych, niepracujących bądź zatrudnionych jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej osób w wieku aktywności zawodowej na terenie powiatu sławieńskiego.

Decyzją Zespołu  rekrutacyjnego, MOPS w Darłowie  zrekrutował do udziału w kolejnej edycji projektu, 10 beneficjentów oraz 9 mam dzieci niepełnosprawnych, powracających do projektu po udziale w 2013 roku, uczestniczek grupy samopomocowej „ Szczęśliwy rodzic, to szczęśliwe dziecko”.

Ponadto do udziału w projekcie pracownicy socjalni tut. Ośrodka wytypowali 10 matek wraz z otoczeniem, które zostały objęte wsparciem asystenta rodziny.

<<czytaj więcej>>


16.05.2014

Informacja dla opiekunów osób niepełnosprawnych

które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r.

w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów ( Dz.U.z 2014 r. poz. 567) informuje, iż z dniem 15.05.2014r. weszła w życie w/w ustawa, która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków dla opiekunów osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

<<Szczegóły w działa Świadczenia Rodzinne>>


23.01.2014 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie ogłasza nabór do projektu systemowego pod nazwą „Szansa na rozwój”  na rok 2014.

<<treść ogłoszenia>>
<<deklaracja zgłoszenia - pdf>>
<<ankieta>>
<<zasady rekrutacji>>


23.01.2014

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W DARŁOWIE INFORMUJE, IŻ PRZYJMUJE WNIOSKI O PRZYZNANIE ZRYCZAŁTOWANEGO DODATKU ENERGETYCZNEGO.

<<szczegóły w dziale Dodatek Energetyczny>>


31.12.2013 W dniu 18.12.2013r. członkowie Klubu „Niezapominajka” zostali obdarzeni paczkami świątecznymi ufundowanymi przez młodzież z Młodzieżowej Akademii Filantropa działającej przy Darłowskim Centrum Wolontariatu.

Klub „Niezapominajka” bardzo dziękuje Młodzieżowej Akademii Filantropa za prezent w formie grantu 1000zł. Z przeznaczeniem na paczki świąteczne.


Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Darłowie dziękuje Państwu: Annie Roszkowskiej i Arturowi Muzalewskiemu za dar w formie paczek świątecznych dla czwórki rodzeństwa z rodziny korzystającej z pomocy tut. Ośrodka

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie dziękuje Panu Radnemu Rady Miejskij Darłowo za przekazanie trzem osobom ( rodzinom ) w okresie przedświątecznymkwot po200zł. Za które wskazane osoby korzystające z tut.Ośrodka zakupiły: odzież, węgiel i artykuły spożywcze.

 
 
 
 
 
 
 


10.06.2013

W dniu 17.05.2013r. na stadionie miejskim w Darłowie odbył się kolejny Powiatowy Piknik Osób Niepełnosprawnych pod nazwą” Podajmy Sobie Ręce”. Organizatorami pikniku było Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Ich Rodzin i Przyjaciół na terenie Ziemi Darłowskiej i Gmin Ościennych w Darłowie , Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie, Burmistrz Miasta Darłowo oraz Starostwo Powiatowe w Sławnie. W pikniku wzięło udział ponad 600 osób. Przeprowadzono cztery konkursy: artystyczny, plastyczny, kulinarny oraz sportowy, gdzie 13 drużyn walczyło o Puchar Przechodni Starosty Sławieńskiego. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna, która reprezentowała GOPS Postomino, drugie miejsce ex aequo Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie Darłowo oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Trzecie miejsce przypadło Warsztatom Terapii Zajęciowej „ AKSON” w Sławnie, natomiast pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy w trakcie trwania imprezy otrzymali bezpłatnie zimne i gorące napoje, ciepły posiłek oraz ciasta i pączki.

<<Więcej fotografii w dziale Niezapominajka>>


02-01-2011

Dnia 19.12.2011r. W stołówce Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej odbyło się spotkanie opłatkowe członków Stowarzyszenia "Otwarte Drzwi". W uroczystości udział wzięło 80 osób m.in. Burmistrz Miasta, przedstawiciele Rady Miasta oraz Księża Parafii Darłowskich. Spotkanie umilił występ jasełkowy dzieci z miejskiej świetlicy środowiskowej "Bezpieczna Przystań". Przy śpiewie kolęd akompaniował niezastąpiony Jan Schwarzlosse. 


19-12-2011

Dnia 03.12.2011r. o godzinie 10:00 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie wraz z Darłowskim Domem Kultury zorganizował spotkanie mikołajkowe. Uroczystość odbyła się w darłowskim kinie "BAJKA". Św. Mikołaj rozdał 150 paczek. Dużym zainteresowaniem cieszył się Fil "CARS".

 


11.10.2011

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne

<<szczegóły>>


21.08.2011

W dniu 26 sierpnia 2011r. odbył się w Sławnie kolejny piknik integracyjny pod hasłem: „Piosenka jest dobra na wszystko”. Klub „Niezapominajka” w tym roku przygotował prezentację teatralną pt.; „Przygody Kapitana Łukasza w Krainie Motyli”, która została wysoko oceniona przez jury oraz uczestników pikniku. Scenariusz i muzykę do spektaklu napisał Pan Jan Schwarzlose. Przygotował również choreografię, a w jego poczynaniach dzielnie towarzyszyły Pani Beata Porębska i Gabriela Sidło- pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Darłowie.


Przypominamy tytuły przedstawień, które Klub „Niezapominajka” wystawiał podczas poszczególnych pikników integracyjnych:
1. 2006r. Piknik Integracyjny w Postominie „Żegnaj Książę”
2. 2007r. Piknik Integracyjny w Darłowie „Serce z bursztynu”
3. 2008r. Piknik Integracyjny w Podgórkach „Biuro pracy”
4. 2009r. Piknik Integracyjny w Sławnie „Kosmiczne Rzodkiewki”
5. 2010r. Piknik Integracyjny w Podgórkach „Straszek w sklepie z zabawkami”
6. 2011r. Piknik Integracyjny w Sławnie „Przygody Kapitana Łukasza w Krainie Motyli”


18-01-2011

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Sławnie realizuje projekt systemowy pod nazwą " Szansa na rozwój", w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki . Projekt współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wszelkie informacje dotyczące w/w projektu znajdą Państwo na stronie projektu : <<www.pokl-dalowo.pl>>


15.12.2010

W dniu 15.12.2010 o godz. 10 odbyło się spotkanie opłatkowe w stołówce PKPS w Darłowie klubu "Niezapominajka" dla osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin i przyjaciół oraz stowarzyszenia "Otwarte drzwi" na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działającym przy MOPS Darłowo.. Na spotkanie przybyli zaproszenie goście: Burmistrz Miasta p. A. Klimowicz, Przewodniczący rady Miasta Z. Grosz, ojciec senior Stefan Malandy oraz pracownicy socjalni MOPS. Spotkanie uświetnił występ Klubu "Niezapominajka" przedstawieniem "straszek w sklepie z zabawkami"


 


07.12.2010

Dnia 4 Grudnia 2010 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wraz z DOK zorganizował Spotkanie Mikołajkowe. Uroczystość odbyła się w Darłowskim Kinie o godzinie 10:00, podczas której Św. Mikołaj wręczył 159 paczek. Uroczystości Mikołajkowe jak co roku cieszyły sie dużym zainteresowaniem, szczególnie ze strony dzieci. 

 

01.10.2010

TONA ŻYWNOŚCI DLA POTRZEBUJĄCYCH

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie kolejny raz przyłączył się do ogólnopolskiej zbiórki żywności, organizowanej, pod hasłem “Podziel się posiłkiem”, przy współpracy z Koszalińskim Bankiem Żywności, realizującym unijny program “PEAD”, w ramach którego przekazywana jest pomoc w postaci artykułów żywnościowych, która trafia do ubogich, potrzebujących mieszkańców naszego kraju.
W akcji brało udział 70 osób – wolontariuszy z Zespołu Szkół im. S. Żeromskiego, Miejskiego Gimnazjum im. S. Dulewicza w Darłowie Zespół Szkół im. Lotników Morskich w Darłówku oraz w Dąbkach. Młodzież wspomagało 6 pracowników MOPS oraz członkowie Darłowskiego Centrum Wolontariatu.
W pięciu największych darłowskich sklepach “Biedronka”, “Netto”, “Lidl”, ”Bato” i "ABC" zebrano łącznie 814,80 kg żywności.
Wszystkie produkty przekazano 60 najuboższym rodzinom z miasta Darłowa.
Dziękujemy mieszkańcom Darłowa za wsparcie naszej akcji.
Szczególne podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu zbiórki należą się Paniom:  Dorota Kuriata, Joanna Witkowska, siostra Urszula, Małgorzata Marela, Justyna Tepurska, Anna Kwiastkowska, Dominika Lesner, Ewa Filipek, Monika Meresińska oraz Panu Waldemarowi Tałanda.


08.09.2010

W dniu 28.05.2010r. odbył się kolejny, szósty już, Piknik Integracyjny dla Osób Niepełnosprawnych w Podgórkach. W tym roku organizatorami był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sławnie. Klub ,,Niezapominajka", działający przy MOPS Darłowo, zajął III miejsce za przedstawienie pt:,,Straszek w sklepie z zabawkami".


08.09.2010

Dnia 07.06.2010r. w Kinie ,,Bajka", wspólnie z pracownikami Darłowskiego Ośrodka Kultury, zorganizowano dzień pod nazwą ,,Pamiętajmy o NIEZAPOMINAJCE", w piątą rocznicę jej działalności. Klubowicze przedstawili spektakl pt:,,Straszek w sklepie z zabawkami". Ponad to na scenie kina wystąpili przyjaciele naszego klubu tj. : Chór ,,Babunie", Pan Jan Schwarzlose z jednym z członków klubu- Panem Wiesławem Pasierbkiem oraz młode wokalistki uczestniczące w warsztatach muzycznych DOK. Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej- Pan Waldemar Wieczorek- wręczył podziękowania dla Kierownika i pracowników DOK, Pana Jana Schwarzlose, Pani Elżbiety Gagjew, chóru ,,Babunie" oraz dla wokalistek DOK.


14.03.2008

Przestawiamy Państwu ostateczną wersję Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych oraz Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną Miasta Darłowo na lata 2008-2013.
Więcej szczegółów w dziale: >>Ogłoszenia<<